ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.in
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.org
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.xyz
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.net
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.online
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
.tv
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
.info
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
.tel
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.travel
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.tools
123,000 تومان
1 سال
123,000 تومان
1 سال
123,000 تومان
1 سال
.technology
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
.tech
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.io
203,000 تومان
1 سال
203,000 تومان
1 سال
203,000 تومان
1 سال
.co
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
.ru
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.eu
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.de
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.fr
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.it
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.li
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.cc
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.co.uk
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.us
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.com.co
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.pro
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.pw
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.ca
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.photography
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
.money
122,000 تومان
1 سال
122,000 تومان
1 سال
122,000 تومان
1 سال
.id.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.co.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.org.ir
4,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net.ir
4,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.ac.ir
4,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.gov.ir
4,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.group
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.fashion
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.es
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.win
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.studio
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.sh
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.no
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.live
91,000 تومان
1 سال
91,000 تومان
1 سال
91,000 تومان
1 سال
.im
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.services
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.zone
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.ltd
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.agency
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.audio
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.band
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.blog
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.boutique
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.cafe
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.camera
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.catering
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.center
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.chat
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.cheap
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.click
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.clinic
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.codes
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.coffee
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.community
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.company
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.cooking
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.dental
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.dentist
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.design
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.diet
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.dog
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.domains
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.download
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.family
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.finance
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.fitness
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.forsale
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.gallery
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.gift
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.help
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.holdings
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.host
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.hosting
1,450,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.institute
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.land
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.lawyer
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.link
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.market
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.network
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.pizza
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.photos
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.press
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
.rent
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.restaurant
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.sale
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.school
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.site
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.software
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.university
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.video
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.vote
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.website
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.work
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.store
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.art
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.baby
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.bio
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.cat
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.business
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.doctor
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
.games
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.pet
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.shop
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.at
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.club
25,000 تومان
1 سال
1,480,000 تومان
1 سال
1,480,000 تومان
1 سال
.biz
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.ws
203,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains