سرور اختصاصی آلمان

EX40-SSD

CPU Intel® Core™ i7-4770
32GB DDR3 RAM

  • 2x240GB SSD HDD
  • 1 Gbit/s PORT
  • 30 TB BW