سرور مجازی فنلاند SSD NVMe

FI-VP1

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 2 Core
 • RAM 1 GB RAM DDR4
 • Disk Space 20 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland
Fl-VP2

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 2 Core
 • RAM 2 GB RAM DDR4
 • Disk Space 35 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland
Fl-VP3

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 4 Core
 • RAM 4 GB RAM DDR4
 • Disk Space 40 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland
Fl-VP4

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 4 Core
 • RAM 6 GB RAM DDR4
 • Disk Space 50 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland
Fl-VP5

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 6 Core
 • RAM 8 GB RAM DDR4
 • Disk Space 60 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland
Fl-VP6

تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • CPU Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core - 8 Core
 • RAM 16 GB RAM DDR4
 • Disk Space 70 GB NVMe SSD
 • Network Port 1 Gbps Guaranteed
 • Uptime 99.9%
 • Location Server Finland