سرور مجازی هلند

HO-T1

رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
سیپیو یک هسته
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر اکاتل

HO-T2

رم 1024 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
سیپیو دو هسته
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر اکاتل

HO-T3

رم 2048 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
سیپیو دو هسته
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر اکاتل

HO-T4

رم 3072 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
سیپیو دو هسته
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر اکاتل

HO-T5

رم 6144 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
سیپیو سه هسته
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر اکاتل