سرور مجازی آلمان SATA

پلن 1

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Core™ i7-6700 2 Core Cpu
 • 50 GB Enterprise HDD; 7200 rpm Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1024 MB DDR4 RAM Guarantee Ram
 • 1 Gbps Guaranteed Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 2

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Core™ i7-6700 2 Core Cpu
 • 100 GB Enterprise HDD; 7200 rpm Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 2048 MB DDR4 RAM Guarantee Ram
 • 1 Gbps Guaranteed Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 3

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Core™ i7-6700 4 Core Cpu
 • 250 GB Enterprise HDD; 7200 rpm Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 4096 MB DDR4 RAM Guarantee Ram
 • 1 Gbps Guaranteed Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 4

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Core™ i7-6700 4 Core Cpu
 • 350 GB Enterprise HDD; 7200 rpm Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 6096 MB DDR4 RAM Guarantee Ram
 • 1 Gbps Guaranteed Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 5

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Core™ i7-6700 6 Core Cpu
 • 500 GB Enterprise HDD; 7200 rpm Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 8096 MB DDR4 RAM Guarantee Ram
 • 1 Gbps Guaranteed Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)