هاست دانلود

10GB VIP

10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین 5
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر هتزنر آلمان

100GB VIP

100GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین 8
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر هتزنر آلمان

1000GB VIP

1000GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین 10
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر هتزنر آلمان

3000GB VIP

3000GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
نامحدود
ادون دامین 10
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر هتزنر آلمان